Abonner på nyheter
Bli medlem
Medlemsforum

Vedtekter ajourført 27.mars 2017

Skrevet av: , publisert 27.01.2012

VEDTEKTER OG REGLER FOR RYVINGENS VENNER

Vedtektene og virksomheten til Ryvingens venner er regulert av avtalen mellom Mandal kommune og Ryvingens venner om drift av Ryvingen fyrstasjon, datert 14.04. 2010.

Formål
* Ryvingens venner skal arbeide for bevaring og allmenn bruk av Ryvingen fyrstasjon.


Medlemskap
* Alle kan bli medlem av Ryvingens venner. Medlemskontigenten er kr. 200,- for
enkeltmedlem og kr. 300,- for familiemedlemskap, dvs. pr. husstand / samme adresse.
* Ett medlemskap / familiemedlemskap utgjør en stemme på årsmøtet.
Stemmeberettigede på årsmøtet er de som har betalt kontigenten innen
desember året før. Årets kontingent skal betales innen 1. mai. Utmelding bør
skje skriftlig.


Vertskap på fyret
* Alle medlemmer kan søke om å bli vertskap på fyret i sommerperioden. (Jfr. avtalen
med Mandal kommune)
* Søkere til vertskapsuker på Ryvingens fyrstasjon må alltid sette opp ukenummer på
den uken / ukene, som de søker om å være vertskap.
* Styret i Ryvingens venner foretar fordeling av vertskap i sommerperioden. Ved
flere søkere på samme uke priorteres de som har deltatt på dugnader.

Årsmøtet
* Årsmøtet er Ryvingens venners høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles hvert
år med minst to ukers varsel. Årsmøtet kunngjøres i Lindesnes avis, på
ryvingensvenner.no og facebook. De aktuelle årsmøtepapirene deles ut i møtet.

* Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret 3 dager
før dato for avvikling av årsmøtet.
* Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
* Benkeforslag kan behandles dersom det er 2/3 dels flertall på årsmøtet for dette.
* Forslag om vedtektsendring / oppløsning kan ikke fremmes som benkeforslag.
* Årsmøtet er beslutningsdyktige uavhengige av antall deltakere.
* Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett.
5. Innkomne forslag.
6. Forslag til arbeidsplan
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte
* Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller 1/3
av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er
grunn for innkallelsen.
* Innkallingen skal skje på samme måte og med de samme frister som ordinært årsmøte.
* Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 6 uker etter at det er reist krav om et slikt
møte. Juni, juli og august medregnes ikke.

Styret
* Styret kan bestå av fra 8 – 12 medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag til
årsmøtet.

* Lederen velges for to år.
* Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Dette gjøres slik at halvparten er på valg
hvert år.
* Styret velger selv kasserer og sekretær.
* Styret er beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede, inkludert leder eller nestleder. Ved
stemmelikhet har leder / nestleder dobbeltstemme.
* Prosjektleder for kommunens Ryvingenprosjekt og fyrvert i kommunen innkalles til
styremøtene og har uttalerett.
* Styret skal arbeide for å fremme formålet med Ryvingens venner. Styret følger
de hovedlinjer som er satt opp i arbeidsplanen og samarbeider med Mandal
kommunes representanter for å realisere planen. Styret kan nedsette
arbeidsgrupper og utvalg til å utføre oppgaver. Etter behov kan styret benytte
seg av rådgivere på særskilte områder.


Valgkomite og revisor
* Valgkomiteen består av to representanter. Valgkomiteen velges for to år. Revisor
velges for to år.

Endring av vedtektene
* Endring kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet, eller i ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning
* Ryvingens venner kan oppløses etter to påfølgende årsmøter / ekstraordinært
årsmøte med 2/3 flertall.
* Økonomiske midler og utstyr i Ryvingens venner skal disponeres av årsmøtets flertall
ved oppløsning. Dokumenter og arkivverdig materiell skal ivaretas i tråd med
Riksarkivets regler.

Ajourført og vedtatt i årsmøtet 27.03.2017

Link til word dokument

 

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer