NNNs organisasjon - Klubb- og avdelingslederkonferanser 2019

Skrevet av: Bjørn Tore Kyllo, publisert 11.09.2019

Til
Alle avdelinger i NNN 

 

 

 

Deres referanse

Vår referanse

Vår dato

 

19-2123

10.09.2019

       

 

NNNs organisasjon - Klubb- og avdelingslederkonferanser 2019

På NNNs Landsmøte i 2017 ble det enstemmig vedtatt å igangsette en gjennomgang av forbundets organisasjon, etter mandat gitt av forbundsstyret i etterkant av Landsmøtet.

 

Arbeidsgruppen har nå avgitt sin rapport til Landsstyret, og Landsstyret vedtok på sitt møte 18. og 19. juni 2019 følgende:

 

Vedtak:

Landsstyret tar rapporten fra organisasjonsutvalget til etterretning. Landsstyret ber administrasjonen om å iverksette følgende tiltak i samarbeid med forbundsstyret:

  • Avvikle nåværende ordning med frikjøp av organisasjonsarbeidere.
  • Tilby alle avdelinger å inngå avtale om kontingent på 0,1 % i økning til forbundet mot at forbundet sentralt ansetter organisasjonsarbeider i relevant distrikt.
  • Slå sammen avdelinger med færre enn 50 medlemmer og sette i gang arbeidet i henhold til innstillingen fra utvalget.
  • All innkreving av kontingent går via forbundet.
  • Sette ned en vedtekts komite som skal foreslå endrede vedtekter basert på utvalgets innstilling frem til Landsmøte 2021.
  • Ansette sentralt en person til å koordinere verveaksjoner/-arbeid og lede og gi kompetanse til nye organisasjonsarbeidere.

 

På høstens runde med NNN-konferanser for klubb- og avdelingsledere vil forbundet orientere om innholdet i vedtaket og fremdrift vil bli diskutert.

 

Forbundet ber avdelingene om å gå igjennom vedtaket fra Landsstyret, og allerede nå starte diskusjonen om å inngå en frivillig ordning på kontingent mot at forbundet ansetter organisasjonsarbeidere i relevant område. 

 

Vel møtt til gode diskusjoner om forbundets fremtid og utvikling!

  

Med vennlig hilsen

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

  

Bjørn Tore Kyllo

2. nestleder

Tlf.: +47 95287840

Epost: bjorn.tore.kyllo@nnn.no

 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i NNN, og har derfor ingen signatur.

 

 


       

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278