Veileder samarbeid om etisk kompetanseheving

Bagadeaddji ovttasbargu ehtalaš gelbbolašvuođaloktemii 

KS søker regional veileder i en 40 prosent stilling til satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving. Vi ønsker at veilederen skal være geografisk plassert i Finnmark fylke med oppstart snarest. Stillingen lyses ut for 2019 med mulighet for forlengelse. Søkeren må beherske både samisk og norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til samisk tradisjon og kultur.

Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving er fra 1.1.2016 videreført som en satsing på etisk kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Satsingen skal knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene. Satsingen finansieres av Helse - og omsorgsdepartementet, og med forbehold om Stortingets vedtak knyttet til de årlige statsbudsjettene, vil støtten videreføres i planperioden 2016-2020.

Mål for satsingen:

 • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
 • Spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
 • Støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen om håndtering av etiske utfordringer.

Målgruppe: Hovedfokus er de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Arbeidsoppgavene innbefatter: 

 • Veilede kommunene i deres praktiske etikkarbeid, hovedsakelig i egen landsdel, men man kan bli forespurt om å ta oppdrag andre steder i landet ved behov.
 • Aktivt legge til rette for å skape flere etikk - møteplasser bidra i sin egen region, gjerne interkommunale nettverk e.l.
 • Delta på samlinger med koordinator og de øvrige veilederne i satsingen

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt erfaring innen etikk vektlegges. Gjerne kjennskap til satsingen som deltager, og metoder og verktøy som er utarbeidet i prosjektet.

For nærmer opplysningen kan leder av satsingen Christine Haga Sørlie kontaktes på telefon 97112876 eller mail chs@ks.no.

Søknadsfrist: 17. januar 2019

En arbeidshverdag i KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

KS višuvdna lea: “Iešheanálaš ja ođđabuvttadeamisuorgi”. KS lea bargoaddi-, beroštupme- ja ráđđeaddiorganisašuvdna, mii fuolaha miellahtuid beroštumiid, ja galgá bargát ahte suohkansuorggit iešheanalaččat ja doaimmalaččat fuolahit ássiid dárbbuid. KS áigumuš lea leahkit dehálaš ovdánahttinguoibmin miellahtuideamet. Buot suohkanat ja fylkkagielddat Norggas leat miellahtut, ja KS lea stuorámus bargoaddiorganisašuvdna almmolaš suorggis.

KS ohcá regionálalaš bagadeaddji 40 proseanta virgái Ovttasbargu ehtalaš gelbbolašvuođaloktemii. Mii háliidat bagadeaddji virggi ásahit Finnmárkku fylkii, ja álgin farggamusat ođđajagimánus 2019:s. Virggi almmuhat 2019:i ja vejolaš guhkideapmái. Ohcci ferte máhttit sihke davvisámegiela ja dárogiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat, ja ferte maiddái leat máhttu sámi árbevirrui ja kultuvrii.

Prošeakta Ovttasbargu ehtalaš gelbbolašvuođaloktemii lea 1.1. 2016 rájes joatkán áŋgiruššan dihtii ehtalaš gelbbolašvuođaloktema suohkaniid dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Doaibma galgá laktašuvvat ain lagabuidda kvalitehtabargui ja fágalašovdáneapmái bálvalusaide. Dát doaibma ruhtaduvvo Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanttas, eaktun Stuorradikki mearrádusaide mat gusket jahkásaš stáhtabušehttii, de joatkašuvvá doarjja plánaáigodagas 2016-2020:i.

Doaimma mihton:

 • Ehtalaš reflekšuvdna ja systemáhtalaš etihkkabargu lea lunddolaš oassin dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid joatkevaš buoridanbargguin ja fágalaš ovdánahttinbargguin.
 • Gilvit vugiid ja reaidduid ehtalaš reflekšuvdna ja systemáhtalaš etihkkabargui mii lea gárggiidan Ovttasbargu ehtalaš gelbbolašvuođaloktemii bokte.
 • Doarjut suohkaniid bargguid ahte loktet gelbbolašvuođa mo gieđahallat ehtalaš hástalusaid.

 Ulbmiljoavku

 • Váldofokus lea suohkanlaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat.

 Bargun lea:

 • Bagadit suohkaniid sin praktihkalaš etihkkabargguin, váldonjuolggaduslaš iežas riikkaoasis, muhto sáhttá maid jerrot bargogohččumii eará báikkiide riikkas dárbbu mielde.
 • Árjjalaččat láhčit eanet etihkka-deaivvadanbáikkiid iežas guovllus, áinnas gielddaidgaskasaš fierpmádat jna.
 • Oassálastit čoahkkimiin koordináhtoriiguin ja eará bagadeddjiiguin dán doaimmas.Sávahahtti gelbbolašvuohta
 • Bargovásáhusat suohkanlaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusain, ja bargovásáhusat etihkkii deattuhuvvo. Áinnas dovdat dán doaimma oasseváldin, ja diehtit vugiid ja reaidduid mat leat ráhkaduvvon prošektii.

Lagabut dieđuid sáhttát oažžut jođiheaddjis dán doibmii:

Christine Haga Sørlie

Telefovdna: 97112876

Epoasta: chs@ks.no

Ohcanáigemearri: 17. januar 2019. Søknad med CV leveres på norsk.

Bargobeaivi KS’ galgá leat devdon buori meinnegiiguin, ovddasvástádusaiguin ja ovdánemiin. Mii beroštit máŋggabealatvuođas, ja ávžžuhatge buot gealbudahtti kandidáhtaid ohcat, beroškeahttá agis, doaibmanávccaid dahje čearddalaš duogážis.