105 000 skades på jobb

Skrevet av: Jan Arne Dammen, publisert 30.04.2016

 45 omkommer og 500 dør av kontakt med kjemikalier viser ny rapport. Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten. 

- Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året.  Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.  Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

SINTEF har på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en studie som beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Tallene er basert på eksisterende nasjonale og internasjonale kilder og estimater.

 

- Skal og kan forebygges

Arbeidstilsynet gjennomfører nærmere 18 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging på norske arbeidsplasser.

- Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det både kan og skal forebygges, sier Finboe Svendsen.

 

Noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å unngå at arbeidstakerne blir syke eller skadet av jobben, er å sørge for å ha oversikt over hva som kan gå galt på arbeidsplassen. De må vite hvordan de kan hindre uheldige hendelser og belastninger, og hvordan de kan begrense skadeomfanget hvis uheldige situasjoner likevel oppstår.

 

- For å kunne sette inn gode tiltak, er det først nødvendig å ha god oversikt over hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, sier Finboe Svendsen.

 

Arbeidsrelatert sykdom koster mest

Ifølge rapporten utgjør tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom og skader, 63 prosent av den totale kostnaden på 30 milliarder. De direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent.

Tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom koster 15,6 milliarder kroner årlig. Ulykkene koster 3,2 milliarder årlig.

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb.  Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene av dødsulykkene. SINTEF anslår i rapporten at 20 prosent av alt sykefravær er arbeidsrelatert.

- Det er viktig både å forebygge akutte ulykker og belastninger og eksponering som over tid kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse. Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet, sier Finboe Svendsen.

 

Byggenæringen mest risikoutsatt

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det skjedde 182 dødsfall knyttet til arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv mellom 2011 og 2014. Det betyr 45,5 tilfeller per år.

Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75.  Men regnes dødsfall i forhold til hvor mange som jobber innen sektoren, er det de som jobber i landbruket, som er mest risikoutsatt.

Når det gjelder skader som ikke er dødelige, viser rapporten at de alvorlige skadene er hyppigst i bygge- og anleggsvirksomhet, i industri og i skogbruk og fiske. Det er også i de samme bransjene at det totale omfanget er størst. De mest alvorlige skadene skjer ved fallulykker.

 

Totale, årlige kostnader ved arbeidsrelaterte dødsfall, sykdom og skader:

 

Kostnadskategori Årlig kostnad (1000)

Arbeidsskadedødsfall (tapte leveår) 1 045 296

Arbeidsrelaterte skader behandlet i spesialisthelsetjenesten 124 168

Arbeidsrelaterte skader behandlet ved legevakter 227 900

Arbeidsrelatert sykefravær (dagsverk) 8 279 722

Tapt livskvalitet (inkl. død) pga. arbeidsrelatert sykdom 15 618 852

Tapt livskvalitet (inkl. død) pga. skade (uførejusterte leveår) eksklusive drukning og arbeidsskadedødsfall 2 177 496

Uføretrygd (antall uførepensjonister) 2 561 707

Totalt 30 035 141

 

Fra Sintef-rapporten Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

Tilbake