Påmelding

Lik oss på Facebook:

RECIPE - Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Skrevet av: BMVang, publisert 10.03.2014

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU's Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGO.

RECIPE er et aksjonsforskningsprosjekt med partnere fra Danmark, Hellas, Irland, Portugal og Norge. Målet er å undersøke og spre god praksis på alle nivå, som kan hindre at elever 'melder seg ut' tidlig i skoleløpet eller ikke gjennomfører vidergående opplæring.

I Karmøy kommune er det den delen av Oppvekst- og kulturetaten som organiserer etterutdanning/kurs for lærere og ledere og støtter/veileder lokale nettverk innenfor skole og barnehage, som er partnere i og har et overordnet koordineringsansvar for prosjektet.

Prosjektet legger opp til å bruke aksjonsforskningsmetoder (jfr. Tom Tiller 1999, Hans Einar Hem, 2002, m.fl.) for å undersøke "HVA virker? HVOR? og HVORFOR?" En ønsker å se på dette i lys av en rekke sosiale, økonomiske, kulturelle og opplæringsmessige sammenhenger i de fem landene som er involvert. Hver partnerorganisasjon skal gjennomføre en eller flere studier av hva som ser ut til å være 'best practice' i møtet med lokale frafallutfordringer og nasjonal status på området.

Felles gjennomgang og evaluering av praksisstudiene skal danne grunnlag for innovative resultater og produkter. Disse skal igjen rettes inn mot de spesifikke behovene flg. målgrupper har: lærere, skole- og barnehageledere, pedagogiske veiledere og rådgivere, samt lokale, regionale, nasjonale og europeiske utdanningsmyndigheter. Produktene omfatter:

  • Ressursmateriell for opplæring og støtte
  • Analyse og dokumentasjon av god praksis (DVD-presentasjoner, Akademiske/profesjonelle publikasjoner og presentasjoner)
  • En europeisk konferanse
  • Etterutdanningskurs om emnet med tilhørende håndbok
  • Webside med resultater og nyttig materiell

Prosjektet her egen webside recipeproject.eu og Facebookside