Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Lover/endringer

Skrevet av: Christian Riska, publisert 10.05.2020

Se dagens lover for bedehuset samt forslag til endringer. Endringsforslagene vil bli behandlet på årsmøte for Riska Bedehus i 2020. Årsmøtet var tenkt søndag 22 mars 2020 men på grunn av covid-19 ble det utsatt på ubestemt tid.

Hilsen styret Riska Bedehus

Lover for Riska Bedehus

– vedtatt på konstitusjonsmøte årsmøte søndag 27 mars 1960, der samtlige ev. lutherske organisasjoner i Riska var representert.

 

 • 1

Riska bedehus er bygget for i overenstemmelse med Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse å fremme Guds rike her hjemme og ute i hedningeverden. Dette mål søkes nådd ved å holde oppbyggelige møter til vekkelse, næring og vekst av kristeligt liv her hjemme, samt misjonsmøter og andre sammenkomster til fremme av ytre og indre misjon.

 

 • 2

Huset eier seg selv.

 

 • 3

Adgang til å opptre som Guds ords forkynnere skal kun gis til dem hvis liv og lære er i overenstemmelse med Guds ord og den evangeliske apostoliske trosbekjennelse slik som den uttrykkes i de tre trosartikler og Luthers forklaring til samme. Ukjente personer, der ikke kan fremlegge godt vitnesbyrd fra anerkjent kristelig hold for liv og lære, skal ikke få opptre som Guds ords forkynnere i huset. Særmeninger som gjendåp, syndefrihetslære eller sekter der volder splid og anstøt blant Guds folk, må ikke fremholdes eller tillates å benytte huset.

 

 • 4

Hvert år avholdes et årsmøte hvor regnskap fremlegges i revidert stand, og valg på styret foretas. Styre består av 5 medlemmer som må være bekjennende kristne, hvis liv og lære er i overenstemmelse med §3. Varamedlemmer velges på samme grunnlag. Likeså velges to revisorer. Styre velges for to år, dog således at første gang velges 5 medlemmer. Neste år utgår to etter loddtrekning. Senere velges 3 og 2 annet hvert år. Styre velger seg imellom, hvert år formann, varaformann og kasserer.

 

 • 5 (opprinnelig)

Stemmeberettigede er troende menn og kvinner som har fylt 18 år og slutter seg til virksomheten i huset, og bor innen Hommersåk krets, som omfatter ytre del av sognet.

 • 5 (forslag til ny alt. 1)

Stemmeberettigede er troende menn og kvinner som har fylt 18 år, har betalt medlemskontingent i Riska Bedehus for fjoråret og slutter seg regelmessig over tid til virksomheten på huset, og bor innen Riska bydel. Medlemskontingenten bestemmes av årsmøte. 

 • 5 (forslag til ny alt. 2)

Stemmeberettigede er troende menn og kvinner som har fylt 18 år og slutter seg regelmessig over tid til virksomheten på huset, og bor innen Riska bydel.

 

 • 6

Det påhviler styret å sørge for å få inn de nødvendige midler til husets vedlikehold, således at huset holdes i forsvarlig stand, og dessuten til lys, brenne m.m som trengs for virksomheten i huset, samt påse at reglene for huset overholdes.

 

 • 7 (opprinnelig)

Hvis huset ikke er opptatt av kristelig virksomhet, kan styret tillate at huset benyttes til sammenkomster for allmennyttige formål, dog således at den kristelige virksomhet alltid skal ha fortrinnsrett. Ved slike møter for allmennyttige formål bør noen av styret eller noen som styret dertil bemyndiger være tilstede og påse at alt foregår sømmelig og med orden, så intet foretas som er i strid med moral eller kristendom. Dans, skuespill eller leik må ikke foretas.

 • 7 (forslag til ny)

Hvis huset ikke er opptatt av kristelig virksomhet, kan styret tillate at huset benyttes til sammenkomster for allmennyttige formål, dog således at den kristelige virksomhet alltid skal ha fortrinnsrett. Det skal ikke brukes eller serveres rusmidler på bedehuset.

 

 • 8

I tilfelle huset ønskes solgt eller flyttet, kan forslag derom fremsettes av styret eller av stemmeberettigede. Forslaget skal være innlevert til styret før et årsmøte hvor saken behandles. Men beslutning kan først fattes på neste årsmøte. I tilfelle flytning oppsettes huset et annet beleilig sted på samme grunnregler. I tilfelle salg, anvende beløpet til bygning av bedehus innen kretsen på samme grunnregler. Beslutning fattes med simpelt flertall.

 

 • 9

Forslag til forandring i disse grunnregler kan fremsettes av styret eller andre stemmeberettigede som da innleverer det til styret senest innen en måned før årsmøte. Styret skal så sørge for at det blir godt bekjentgjort. Beslutning fattes med 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er tilstede på årsmøte. Dog må slik forandring ikke komme i strid med §1, 2 og 3.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer