Foto: Sinneshytta

Foto: Solhytten

Løypenettet - status 2015

Skrevet av: , publisert 11.08.2015

Brev 11. august 2015 fra Styringsgruppa for «Fellesgodemodell for Fidjeland-Sinnes-Tjørhom-Solheim-Ousdal»

LØYPENE VÅRE!

Vi vil med dette rette en stor TAKK til alle som har bidratt slik at vi kom i mål med finansiering av løypekjøring for denne sesongen – dette betyr utrolig mye for mange og viser at når vi løfter sammen gir det resultater.

Totalt kom det inn kr. 750.000 fra hytteeierne, nesten kr. 200.000 fra campingvognene, kr. 91.000 fra ulike næringslivsaktører i Sirdal, og kr. 22.000 fra de fastboende i området. Dette kan vi være godt fornøyd med!

Vi vil også rette en stor TAKK til alle aktørene som har bidratt til finansiering av forprosjektet med navn «Fellesgodemodell for Fidjeland-Sinnes-Tjørhom-Solheim-Ousdal». Dette prosjektet startet opp i mars, og har fått ansvar for å se på hele organiseringen av løypenettet i dette området. Hvor det ikke bare ses på innbetalinger av løypeavgift og løypekjøring, men på å bygge et helt nytt system med nødvendige strukturer for å vedlikeholde, drifte og utvikle løypenettet i Sirdal inn i framtiden.

Prosjektet er finansiert av Sirdalsvekst, Innovasjon Norge, grunneiere, utbyggere, lag og næringsliv i Øvre Sirdal, Vest-Agder Fylkeskommune og Listerfondet hvor disse til sammen har bidratt med 1,3 millioner kroner til prosjektet.

Det jobbes nå med å få på plass ett nytt selskap som skal utvikle løypenettet i området. Formalitetene rundet dette er enda ikke på plass, så Sirdalsferie AS kommer til å fortsette arbeidet som før inntil beslutningen om en ny organisering er tatt.

Dette betyr at vi for sesongen 2015/2016 vil fakturere frivillig løypeavgift via Sirdalsferie slik som vi gjorde forrige sesong. Faktureringen vil bli foretatt i september.

Det er viktig å være klar over at den frivillige løypeavgiften også skal gå til administrasjon og drift og vedlikehold av løypenettet vårt. Så jo mer penger vi klarer å få inn i dette fellesskapet jo mer får vi gjort i løypenettet på sommeren, som igjen forbedrer kvaliteten på vinteren.

For å lykkes i arbeidet med å få på plass en modell som tar løypenettet vårt inn i framtiden, kreves det også at det jobbes for å få på plass en del rammebetingelser. Vi er her avhengig av god dialog med Sirdal kommune.

Hva konkret har vi fått til?

 Den 15.02 ble saken om «Sirdal kommune som søker av spillemidler på vegne av andre lag/foreninger» behandlet. K-sak 15/5. Dette er en prinsippsak om at Sirdal kommune kan stå som søker av spillemidler på vegne av ideelle organisasjoner.

 Den 09.06 fikk Sirdal Grunneierlag innvilget midler fra løypefondet til Sirdal kommune i saksnr. 7406/2015-2014/801 – (TLM) «Sirdal Grunneierlag – prosjektering bro over Nessetfossen». Dimensjon har vært på befaring i begynnelsen av juli, og er nå i gang med å se på hva som er en optimal løsning for en slik bro, samt kostnadsberegne denne.

 Den 09.06 fikk Sirdal Næringsforening og Sirdal Grunneierlag medhold i en klage til fylkesmannen i sak 2994/2015-2007/51 – (TLM) «Finansiering av tankbil til Sirdal brann og redningsvesen – oppheving av vedtak». Hvor kr. 700.000 blir tilbakeført fra Sirdal kommune til infrastrukturfondet.

 Den 15/6 behandlet Sirdalsvekst KF i sak om «søknad om kompensasjonsmidler» et innspill fra oss om viktigheten av å prioritere midler til bro over Nessetfossen. Under forutsetning av at kommunen får mer enn kr. 850.000 i kompensasjonsmidler avsettes det overskytende inntil kr. 100.000 til dette prosjektet.

 

 Den 18.06 ble «Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» behandlet av kommunestyret i sak 5198/2015-2019/19. Dette er en viktig plan for kommunen og utbyggere når utbyggingsavtaler inngås, og for fremtidig bruk av fond. Vi fikk etter å ha sendt høringsuttalelse til planen bro over Nessetfossen inn i handlingsprogrammet - noe som er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler til dette prosjektet.

 Den 18.06 ble sak 7491/2015-2014/61 om «Videreføring av kommunal andel løypekjøring» behandlet. Denne saken legger rammebetingelsene for hvor mye Sirdal kommune ønsker å bidra med til løypekjøring. Her ble følgende vedtatt:

o Det kommunale tilskuddet til løypekjøring for turistløyper blir økt til 1.000.000 kr. (fra kr. 900.000)

o Det kommunale tilskuddet til løypekjøring for grunnløyper blir økt til 700.00 kr. (fra kr. 620.00 for Feed skiarena, Lysløypa på Tjørhom og Fåråsen konkurransekjøring)

o Tilskuddet gis for 3 år, deretter foretas evaluering

o Tilskuddet blir utbetalt 5. januar og 5. mars

o Sirdal Skilag omdisponerer 50.000 fra Fåråsen til Tjørhom skianlegg når dette står ferdig.

Vi hadde i forkant av denne saken levert inn en grundig evaluering av løpekjøringen de to siste årene, samt kommet med ønsker om nye løypetraseer og kostnadsberegnet dette. Vi ba også Sirdal kommune om å vurdere en 50/50 deling som matcher innbetaling av frivillig løypeavgift.

Hva skjer videre før neste sesong?

 Frivillig løypeavgift vil bli fakturert i september

 Vi jobber med å få registrert Gnr./Bnr./Fnr. på alle hyttene

 Det jobbes i samarbeid med Team Datasystem for å få på plass «min side» på nett slik at vi kan få effektivisert adresseendringer, samt inn og utmeldinger.

 Det jobbes i samarbeid med Skisportet.no for å få forbedret rapporter på kjørte timer og km pr. løype, slik at vi får bedre kontroll med hvor og når løypene kjøres.

 Løypenettet skal beskrives på en bedre måte, og dette skal oppdateres på nettet.

 Grunneieravtaler skal gjennomgås

 Definering av løypenettet skal ferdigstilles og ambisjonene for neste sesong skal settes.

 Anbud på løypekjøring skal innhentes og kontrakter skal skrives.

 Det skal gjennomføres et mulighetsstudie med tanke på utvikling av sommerløypene.

 Det blir flere dialogmøter med velforeninger, grunneiere og næringsliv i løpet av høsten

 Det kommer til å bli flere dugnader i løpet av høsten som dere får mulighet til å delta på

 Vedlikehold og forbedringer som skal gjøres:

o Det vil bli lagt ned en del rør for å forbedre kryssinger av bekkeløp

o Sprenging og planering i Urdalsskaret

o Bedre skilting av løypene

Dette var en liten oppsummering som vi håper gir et innblikk i arbeidet som foregår, har du spørsmål eller ønsker å bidra mer aktivt i dette arbeide er du hjertelig velkommen. Vi trenger flere flittige hender!

Med et smil fra Styringsgruppa for «Fellesgodemodell for Fidjeland-Sinnes-Tjørhom-Solheim-Ousdal»

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer