Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet/Bovdehus guovllulaš borarrásiiduđustusa gulahallančoahkkimii Eallit Eallináiggi

Skrevet av: , publisert 02.07.2019

i Karasjok 29. august 2019 på Scandic hotell, kl. 10.00-14.45.

Kárášjogas borgemánu 29. beaivvi Scandic hoteallas tii. 10.00-15.00.

 

 

Fylkesmannen ønsker med dette å invitere til egne dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I Meld. St. 15 (2017-2018) skal beskrives visjonene og målsettingene for reformen, som gjelder alle eldre over 65 år. Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på følgende områder:

 • Aldersvennlig Norge – god planlegging og samfunnsutvikling
 • Aktivitet og fellesskap – økt aktivitet gode opplevelser og fellesskap
 • Mat og måltider – forebygge underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
 • Helsehjelp – øke mestring og livskvalitet, forebygge og gi riktig hjelp til riktig tid
 • Sammenheng og overgang i tjenestene – øke trygghet og at pasientforløpet for eldre blir forutsigbart både for dem selv og deres pårørende
 •  
 • Målgruppen for dialogmøter er politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgsektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner. Det er viktig at kommunene selv bidrar med å invitere med de frivillige og ideelle organisasjonene i egne lokalsamfunn til dialogmøtene.
 •  
 • I tillegg til fylkeslegen og andre representanter fra Fylkesmannen, vil representanter fra KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT i Troms og Finnmark delta. KS og utviklingssentrene er parter som inngår i et regionalt støtteapparat for kommunene gjennom reformperioden.
 •  
 • Formålet med dialogmøtene er å gjøre innsatsområdene og innretningen av reformen kjent. Møtene vil ta form av seminar, og ønsker dialog med kommunene om hva som går bra, og hvilke lokale utfordringer som løses for befolkningen over 65 år. Dialogmøtene er en inngangsport til å kartlegge hva som er kommunens ønsker og behov, slik at det regionale støtteapparatet kan innrette videre aktiviteter og nettverkssamlinger etter dette.

Fylkkamánni bovde sierra gulahallančoahkkimiidda boarrásiidođastusa Eallit eallináiggi birra. Dieđáhusas Sd. 15 (2017-2018) válddahuvvojit ođastusa višuvnnat ja ulbmilat mat gustojit buot boarrásiidda badjel 65 jagi. Ođastus váikkuhivčče gávdnat báikkálaš čovdosiid čuovvovaš surggiin:

 • Norga boarrásiid várás – buorre plánen ja servodatovdáneapmi
 • Doaibma ja ovttastallan – lassi doaimmat ja buori vásáhusat ja ovttastallan
 • Borramuš ja boradeapmi – eastadit váilebiebmama ja dahkat buriid borramuš- ja borranvásáhusaid
 • Dearvvasvuođaveahkki – lasihit hálddašeami- ja eallindásu, eastadit ja veahkehit rivttes láhkai rivttes áigái
 • Jotkkolašvuohta ja bálvalusgaskasašvuohta – lasihit dorvvolašvuođa ja boarrásiid dikšu šattašii diehttevaš sihke alcceset ja oapmahaččaide.

 

 • Gulahallančoahkkimiid ulbmiljoavku lea politihkalaš jođihangoddi, ráđđealbmát, jođiheaddjit ja eará guovddáš oassádallit dearvvasvuođa- ja fuolahussuorggis ja eará áššáiguoski surggiin, dearvvasvuođa bargoveaga bargit, geavaheddjiidovddasteaddjit, ealáhatsearvvit, boarrásiidráđit, veahkkeguovddážat ja veahkkeorganisašuvnnat. Dat ahte gielddat bovdejit veahkke- ja epmolaš organisašuvnnaid báikkálaš servodagainis gulahallančoahkkimiidda lea dehálaš.  
 • Lassin fylkkadoaktárii ja eará ovddasteddjiide Fylkkamánnis, oasálastet maiddái KS ja Buohcceruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáža ( Tromssa ja Finnmárkku USHT) ovddasteaddjit. KS:a ja ovddidanguovddážat leat bealit mat leat oassin guovllulaš doarjjaapparáhtas gielddaid várás ođastusáigodagas.
 • Gulahallančoahkkimiid ulbmil lea beakkihahttit vuoruhansurggiid ja ođastusásahusa. Čoahkkimat gártet seminára hámis, sávaldat lea gulahallat gielddaiguin das mii manná bures, mo báikkálaš hástalusat čovdojuvvojit badjel 65 jahkásaš álbmogiid. Gulahallančoahkkimiin mii fuomášat ahte mo kártet gieldda sávaldagaid ja dárbbuid, ja man mielde guovllulaš doarjjaapparáhta sáhtašii doaimmahišgoahtit jotkkolaš doaimmaid ja fierpmádatčoahkkimiid.    

Program Dialogmøter leve hele livet.docx

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer