Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Informasjon om Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet/Čuvgehus Dássoođastusas boarrásiid biirra - Eallit eallináiggi

Skrevet av: , publisert 03.07.2019

 

 

Regjeringen la 4. mai fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre som skal pågå i 5 år, fra 2019-2023. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20.12.18.

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har på Kommunestyret den 10.12.18, vedtatt at kommunen skal innføre kvalitetsreformen Leve hele livet. Ved å gå inn for å gjennomføre reformen, vil Karasjok kommune kunne få bistand og veiledning til å kartlegge egne utfordringer og planlegge endring/forbedringer i allerede eksisterende tiltak, samt iverksette nye tiltak innenfor reformens innsatsområder. Kommunen vil ikke få nye oppgaver gjennom denne reformen, men bistand og veiledning til å endre praksis via omstillingsarbeid og kvalitetsutvikling av allerede eksisterende praksis. I implementerings- og gjennomføringsfasen vil også kommunen bli prioritert innenfor relevante øremerkede ordninger. Dersom kommunen velger ikke å vedta innføring av reformen, vil de stå alene i arbeidet med å arbeide frem gode helse- og omsorgstjenester og de vil heller ikke blir prioritert gjennom øremerkede midler som faller inn under ordningen.

 

Regjeringen Ráđđehus ovdanbijai miessemánu 4. beaivvi Dieđáhusa Sd. 15 (2017-2018) Eallit eallináiggi – dássoođastus boarrásiidda mii manná 5 jagi badjel, 2019 rájis 2023 rádjai. Diehtu meannuduvvui ja mearriduvvui Stuorradikkis 20.12.18.

Kárášjoga gielda mearridii gielddastivrras 10.12.18 ahte gielda searvá Eallit eallináiggi dássoođastussii. Ođastussii searvamis Kárášjoga gielda oažžu veahki ja bagadusa kártet hástalusaidis ja plánet rievdadusaid/ ođastusaid dálá doaimmain, ja maiddái álggahit ođđa doaibmabijuid ođastusa vuoruhansurggiid siste. Ođastus ii gevre gildii ođđa bargguid, muhto addá veahki ja bagadusa rievdadit sajáiduvvan vieruid nuppástuhttima ja dássoovddideami bokte. Gildii maiddái vuoruhuvvo áššáiguoski sierra ortnegat sajustan- ja čađahanmuttus. Jus gielda ii searvvaš ođastussii, de báhcet sierra buori dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid ovddidanbargguin, ja eai vuoruhuvvo sierra gaskaomiiguin mat čuvvot ortnega.

Bakgrunnen for kvalitetsreformen Leve hele livet:

Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og hele helseforetak i liten grad spres til andre.

Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene. Leve hele livet  består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på området hvor det svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene bygger på hva eldre, pårørende, politikere, interesseorganisasjoner, ledere, ansatte, frivillige og forskere har sett fungerer i praksis.

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Overordnet skal reformen bidra til:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.Målgruppen for reformen er alle over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Reformen har fem innsatsområder:

 1. Et aldersvennlig Norge
 2. Aktivitet og fellesskap
 3. Mat og målrider
 4. Helsehjelp
 5. Sammenheng og overgang i tjeneste

Eallit eallináiggi dássoođastusa duogáš:

Eallit eallináiggi vuođđuduvvo earret eará dovddasteapmái ahte gielddat, fylkkagielddat ja olles dearvvasvuođadoaibma ii juogat buriid čovdosiid earáide.

Ođastus lágidivčče ahte buorit, báikkálaš čovdosat juogaduvvo ja sajustivčče gielddain. Eallit eallináiggis leat 25 konkrehta ja geahččaluvvon čovdosa surggiin gos boarrásiidfálaldat lea doaimmatkeahttá odne. Čovdosat duddjojuvvo dan ala maid boarrásat, oapmahaččat, politihkkárat, beroštusorganisašuvnnat, jođiheaddjit, bargit, eaktodáhtolaččat ja dutkit dihtet doaibmat geavatlaš anus.

Ođastusa mielde besset borrásat atnit návccaidis gokčat dárbbuidis ieš guđet muttuin boarisvuođas. Dáhttu lea dahkat boarrásiid várás buoret servodaga gos boarrásat ellet buori eallima ja oasálastet oktasašvuođas.

Ođastusa ulbmil livčče:

 • Eambbo buorit eallinjagit gos boarrásat bisošit guhkit dearvvasin, vásihit alddiset buori eallándásu, ja ahte sii buorebut hálddašivčče eallimiiddiset, ja maiddái ožžot dearvvasvuođaveahki dárbbuideaset vuođul.
 • Oapmahaččat mat eai gievdda, ja jeavddalaččat vuoruhit lagamuččaideaset.
 • Bargit geat oaivvildit alddiset buori bargobirrasa, gos lea atnu sin gelbbolašvuhtii ja fágalašvuhtii. Ođastusa ulbmiljoavku lea buot badjel 65 jahkásaččat, sihke sii geat orrot ruovttuin ja sii geat orrot ásahusain. Ođastusas leat vihtta vuoruhansuorggi:
 1. Norga boarrásiid várás
 2. Doaibma ja ovttastallan
 3. Borramuš ja boradeapmi
 4. Dearvvasvuođaveahkki

Jotkkolašvuohta ja bálvalusgaskasašvuohta

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer